Medical University-Sofia

Medical University-Sofia

Medical University-Sofia

Представление

Медицинскиятуниверситет в Софиязаемауникалномясто в българскатаобразователнасистема. В неговисокотокачествонапреподаване, постиженията в изследователската, лечебнатаработа и публичнитедейностисаинтегрирани с цел МУ да е новаторски и реагиращнануждитеобщественресурс. Университетътсестремикъмрегионалнолидерствочрезувеличаващосекачествонапреподаване в среданамеждународнопризнатиизследователскирезултат.

МУ подготвястудентитесизаработа в силноконкурентнасреда, в коятокачеството е решаващфакторзауспех. В същотовреме МУ сестремидаразвива у студентитетолерантност, учениедаработят в екип, отговорност, автономност, способностсвободнодапреценяват и взематрешения. Потакъвначин МУ сестремидаотговарянанарастващитеобщественинужди.

Приизпълнениенасвоятамисия МУ сестремида:

увеличиренометосинамеждународнопризнатизследователскицентър

предлагаотличнопреподаване в обогатенаотнаучно-изследователскаработасреда

увеличиброянастудентите и специализантитесиотстраната и чужбина

произвеждавъзпитаници, коитосаадаптабилни и удовлетворяватувеличаващитесеизискваниянаработодателите (национални и международни) отвсичкисектори

осигуряваформираненависококачественипреподаватели и подобряваефективносттаим

оптимизираизползванетонаресурси, задасеподобрятработнатасреда и асортиментаотуслугизастудентите и персонала

постиганивонабюджетни и извънбюджетниресурси, коетодапозволявабалансиранрастеж, адекватникапиталниинвестиции и поддържаненаниво, достатъчнозастабилнафинансоваоснова в бъдещоторазвитиенауниверситета.

Местоположения

  • Sofia

    булевард „Aкадемик Иван Евстратиев Гешов“,15, 1431, Sofia

    Програми

    Институцията предлага още:

    Въпроси