Магистър по информатика в областта на здравеопазването

Общ преглед

Описание на програмата

39323_39224_colorful_campus_photo.jpg

ÐÑеглед

С ÑвелиÑаванеÑо на пÑиложениеÑо и използванеÑо на компÑÑÑи в ÑекÑоÑа на здÑавеопазванеÑо, ÑÑÑеÑÑвÑва безпÑеÑеденÑна необÑодимоÑÑ Ð¾Ñ Ð¿ÑоÑеÑионалиÑÑи, коиÑо Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ñ Ð´Ð° Ð¸Ð·Ð¿Ð¾Ð»Ð·Ð²Ð°Ñ ÑвоÑÑеÑкаÑа Ñила на инÑоÑмаÑионниÑе ÑеÑнологии, за да повлиÑÑÑ Ð²ÑÑÑÑ Ð¿ÑидобиванеÑо, ÑÑÑÑанениеÑо, ÑпÑавлениеÑо и извлиÑанеÑо на данни за паÑиенÑи, какÑо и доÑÑÑп до медиÑинÑки данни, необÑодими за подобÑÑване на гÑижиÑе за паÑиенÑиÑе, наÑÑниÑе изÑÐ»ÐµÐ´Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð¸ обÑазованиеÑо. ÐайÑÑоÑиÑе по инÑоÑмаÑика за здÑавеÑо оÑигÑÑÑÐ²Ð°Ñ Ð¿ÑоÑеÑионалиÑÑи Ñ ÑазбиÑане на ÑоÑмалнаÑа медиÑинÑка ÑеÑминологиÑ, клиниÑни пÑоÑеÑи и наÑоки; и ÑазбиÑане на Ñова как инÑоÑмаÑионниÑе и комÑникаÑионниÑе ÑиÑÑеми Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ñ Ð´Ð° бÑÐ´Ð°Ñ Ð¸Ð·Ð¿Ð¾Ð»Ð·Ð²Ð°Ð½Ð¸ за ÑÑпеÑно пÑедоÑÑавÑне на инÑоÑмаÑÐ¸Ñ Ð·Ð° паÑиенÑиÑе в ÑазлиÑни здÑавни заведениÑ.

Ðлан за изÑледване

MS в здÑавнаÑа инÑоÑмаÑика е доÑÑÑпна Ñамо онлайн. Той пÑилага ÑвоÑÑеÑкаÑа Ñила на инÑоÑмаÑионниÑе ÑеÑнологии кÑм нÑждиÑе Ð¾Ñ Ð¸Ð½ÑоÑмаÑÐ¸Ñ Ð¸ данни на здÑавеопазванеÑо. ÐÑогÑамаÑа пÑедлага две пеÑни: клиниÑнаÑа Ñледа и ÑледаÑа на анализаÑоÑиÑе.

ÐÑогÑамаÑа е пÑедназнаÑена за ÑабоÑеÑи ÑпеÑиалиÑÑи в ÑазлиÑни клиниÑни и ÑеÑнологиÑни наÑÑÑойки на здÑавеопазванеÑо. УÑебниÑÑ Ð¿Ð»Ð°Ð½ Ñе ÑÑÑÑои Ð¾Ñ 7 оÑновни кÑÑÑа и ÑелекÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ ÐºÐ¾Ð½ÑенÑÑаÑии Ð¾Ñ 6 кÑÑÑа. Тези кÑÑÑове Ñе Ñе ÑÑÑÑедоÑоÑÐ°Ñ Ð²ÑÑÑÑ ÑазÑабоÑкаÑа на ÑоÑÑÑеÑ, ÑиÑÑемна инÑегÑаÑиÑ, анализ на данни, изгÑаждане на клиниÑни пÑиложениÑ, ÑиÑÑемен анализ и ÑпÑавление на пÑоекÑи. MS в здÑавнаÑа инÑоÑмаÑика Ñе оÑновава на инÑеÑдиÑÑиплинаÑниÑе Ñилни ÑÑÑани на колежиÑе в ТеÑнологиÑÐ½Ð¸Ñ Ð¸Ð½ÑÑиÑÑÑ Ð½Ð° РоÑеÑÑÑÑ, заедно ÑÑÑ ÑÐ²Ð¾Ñ Ð¿Ð°ÑÑнÑÐ¾Ñ Ð² здÑавеопазванеÑо, РегионалнаÑа здÑавна ÑиÑÑема на РоÑеÑÑÑÑ (RRH).

Industries

 • ÐдÑавеопазване
 • ÐнÑеÑÐ½ÐµÑ Ð¸ ÑоÑÑÑеÑ
 • ÐаÑÑно-ÑеÑниÑеÑки конÑÑлÑаÑии
 • изÑледване

ÑÑебна пÑогÑама

ÐдÑавна инÑоÑмаÑика, ÑÑепен MS, ÑипиÑна поÑледоваÑелноÑÑ Ð½Ð° кÑÑÑа

ÐÑÑва година

 • HCIN-610 ÐÑнови на взаимодейÑÑвиеÑо Ñовек-компÑÑÑÑ
 • MEDI-701 ÐÑведение в здÑавнаÑа инÑоÑмаÑика
 • MEDI-704 ÐÑакÑика на здÑавеопазванеÑо (лÑÑо)
 • СÑÑÑкÑÑÑи на медиÑинÑкиÑе Ð·Ð½Ð°Ð½Ð¸Ñ MEDI-705
 • MEDI-735 ÐлиниÑни инÑоÑмаÑионни ÑиÑÑеми

ÐÑоÑа година

 • УпÑавление на пÑоекÑи ISTE-764
 • MEDI-788 Capstone в здÑавнаÑа инÑоÑмаÑика
 • ÐÑоÑледÑване на избиÑаемиÑе

39324_39225_real_aerial_of_campus_with_river.jpg

ÐзиÑÐºÐ²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð·Ð° пÑием

Ðа да бÑÐ´Ð°Ñ Ð¾ÑÑеÑени за пÑиемане в магиÑÑÑÑÑка пÑогÑама по здÑавна инÑоÑмаÑика, кандидаÑиÑе ÑÑÑбва да оÑговаÑÑÑ Ð½Ð° ÑледниÑе изиÑкваниÑ:

 • ÐопÑлнеÑе заÑвление за завÑÑÑил.
 • Ðа пÑиÑежава ÑÑепен бакалавÑÑ (или еквиваленÑ) Ð¾Ñ Ð°ÐºÑедиÑиÑан ÑнивеÑÑиÑÐµÑ Ð¸Ð»Ð¸ колеж.
 • ÐодайÑе оÑиÑиални пÑепиÑи (на английÑки език) на вÑиÑки завÑÑÑени по-Ñано кÑÑÑови ÑабоÑи.
 • Ðа Ð¸Ð¼Ð°Ñ Ð¼Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð»ÐµÐ½ кÑмÑлаÑивен ÑÑеден ÑÑÐ¿ÐµÑ Ð¾Ñ 3,0 (или еквиваленÑен).
 • ÐÑедÑÑавеÑе две пÑепоÑÑки Ð¾Ñ Ð»Ð¸Ñа, коиÑо Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ñ Ð´Ð° оÑенÑÑ Ð¿Ð¾ÑенÑиала на кандидаÑа за ÑÑÐ¿ÐµÑ Ð² пÑогÑамаÑа.
 • ÐодайÑе акÑÑална авÑобиогÑаÑÐ¸Ñ Ð¸Ð»Ð¸ авÑобиогÑаÑиÑ.
 • ÐеждÑнаÑодни кандидаÑи, ÑийÑо Ñоден език не е английÑки, ÑÑÑбва да пÑедÑÑавÑÑ ÑезÑлÑаÑи Ð¾Ñ TOEFL, IELTS или PTE. ÐзиÑква Ñе минимÑм TOEFL ÑезÑлÑÐ°Ñ Ð¾Ñ 88 (базиÑан на инÑеÑнеÑ). ÐзиÑква Ñе минимална оÑенка IELTS Ð¾Ñ 6,5. ÐзиÑкванеÑо за оÑенка на ÑеÑÑа на английÑки език Ñе оÑÐ¼ÐµÐ½Ñ Ð·Ð° ÑÐ¾Ð´Ð½Ð¸Ñ ÐµÐ·Ð¸Ðº на английÑÐºÐ¸Ñ ÐµÐ·Ð¸Ðº или за Ñези, коиÑо пÑедÑÑавÑÑ Ð¿ÑепиÑи Ð¾Ñ ÑÑепени, полÑÑени в амеÑиканÑки инÑÑиÑÑÑии.
 • ÐандидаÑиÑе Ð¾Ñ Ð¼ÐµÐ¶Ð´ÑнаÑодни ÑнивеÑÑиÑеÑи ÑÑÑбва да пÑедÑÑавÑÑ Ð¾Ñенки на GRE.
 • ÐÑепоÑÑÑва Ñе кандидаÑиÑе да Ð¸Ð¼Ð°Ñ Ð¼Ð¸Ð½Ð¸Ð¼Ñм ÑÑи години Ð¾Ð¿Ð¸Ñ Ð² оÑганизаÑиÑÑа на здÑавеопазванеÑо, здÑавеопазванеÑо или инÑоÑмаÑионниÑе ÑеÑнологии. ÐандидаÑиÑе, коиÑо не оÑговаÑÑÑ Ð½Ð° Ñова изиÑкване, Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ñ Ð´Ð° бÑÐ´Ð°Ñ Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ð»ÐµÐ½Ð¸ да завÑÑÑÐ°Ñ Ð½Ñкои кÑÑÑове за завÑÑÑено виÑÑе / ÑÑедно обÑазование каÑо пÑедпоÑÑавка.
 • Ðоже да Ñе изиÑква и инÑеÑÐ²Ñ Ñ Ð¿ÑиемнаÑа комиÑÐ¸Ñ Ð½Ð° пÑогÑамаÑа.

ÐолÑ, обÑÑнеÑе внимание: ÐандидаÑÑÑиÑе ÑÑÑбва да бÑÐ´Ð°Ñ Ð¿Ð¾Ð´Ð°Ð´ÐµÐ½Ð¸ за пÑиемане пÑез еÑенÑа. Ðа пÑиоÑиÑеÑно Ñазглеждане, молÑ, изпÑаÑеÑе вÑиÑки маÑеÑиали за кандидаÑÑÑване минимÑм ÑеÑÑ ÑедмиÑи пÑеди пÑедвиденаÑа наÑална даÑа.

ÐÑкои дÑÑжави Ð¿Ð¾Ð´Ð»ÐµÐ¶Ð°Ñ Ð½Ð° ÑÑлоÑÑно ембаÑго по ÑилаÑа на конÑÑола вÑÑÑÑ Ð¸Ð·Ð½Ð¾Ñа на СÐЩ, коиÑо забÑанÑÐ²Ð°Ñ Ð¿Ð¾ÑÑи вÑиÑки изноÑ, Ð²Ð½Ð¾Ñ Ð¸ дÑÑги Ñделки без лиÑенз или дÑÑго ÑазÑеÑение на пÑавиÑелÑÑвоÑо на СÐЩ. УÑаÑиÑе Ð¾Ñ Ð¡Ð¸ÑиÑ, СÑдан, СевеÑна ÐоÑеÑ, ÐÑимÑÐºÐ¸Ñ Ñегион на УкÑайна, ÐÑан и ÐÑба не Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ñ Ð´Ð° Ñе ÑегиÑÑÑиÑÐ°Ñ Ð·Ð° онлайн кÑÑÑове на RIT. ÐиÑо пÑк индивиди в ÑпиÑÑка на ÐиниÑÑеÑÑÑвоÑо на ÑинанÑиÑе на СÐЩ ÑÑÑ ÑпеÑиални наÑионали или ÑаблиÑаÑа на Deny Orders на ÐиниÑÑеÑÑÑвоÑо на ÑÑÑговиÑÑа на СÐЩ. ÐаÑо Ñе ÑегиÑÑÑиÑаÑе за онлайн кÑÑÑове на RIT, Ðие заÑвÑваÑе и гаÑанÑиÑаÑе, Ñе не Ñе намиÑаÑе в, под конÑÑола на, или гÑажданин, или жиÑел на Ñакава ÑÑÑана или в ÑакÑв ÑпиÑÑк.

ÐÑедваÑиÑелни

ÐÑаква Ñе, Ñе бÑдеÑиÑе ÑÑÑденÑи, коиÑо планиÑÐ°Ñ Ð´Ð° ÑÐ»ÐµÐ´Ð²Ð°Ñ ÑÑаÑеÑо на анализаÑоÑиÑе, Ñе Ð¸Ð¼Ð°Ñ Ð¾Ð¿Ð¸Ñ Ð² оÑновниÑе конÑепÑии за инÑоÑмаÑионни ÑеÑнологии, вклÑÑиÑелно обекÑно-оÑиенÑиÑано пÑогÑамиÑане и ÑÑаÑиÑÑика. УÑениÑиÑе, коиÑо нÑÐ¼Ð°Ñ Ð½ÐµÐ¾Ð±ÑодимаÑа подгоÑовка, ÑÑÑбва да попÑлнÑÑ Ð½ÐµÐ¾Ð±ÑодимиÑе ÑÑловиÑ, пÑеди да кандидаÑÑÑÐ²Ð°Ñ Ð·Ð° пÑогÑамаÑа. ÐÑпÑеки Ñова, моÑÑови кÑÑÑове Ñа на Ñазположение за задоволÑване на пÑедпоÑÑавкиÑе.

ÐоÑÑова пÑогÑама

СÑÑденÑиÑе, ÑиÑÑо бакалавÑÑÑка подгоÑовка или ÑÑÑдов ÑÑаж не оÑговаÑÑÑ Ð½Ð° необÑодимиÑе изиÑкваниÑ, Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ñ Ð´Ð° компенÑиÑÐ°Ñ Ñези недоÑÑаÑÑÑи, каÑо завÑÑÑÐ°Ñ Ð¿ÑедваÑиÑелни кÑÑÑове за моÑÑове, какÑо е пÑедпиÑано Ð¾Ñ Ð´Ð¸ÑекÑоÑа на пÑогÑамаÑа. ÐÑÑÑовеÑе по моÑÑа не Ñа ÑаÑÑ Ð¾Ñ 30-Ñе кÑедиÑни ÑаÑа, изиÑквани за магиÑÑÑÑÑкаÑа ÑÑепен. ÐÑенкиÑе за моÑÑови кÑÑÑове не Ñе вклÑÑÐ²Ð°Ñ Ð² ÑÑÐµÐ´Ð½Ð¸Ñ ÑÑÐ¿ÐµÑ Ð½Ð° ÑÑÑденÑа, ако кÑÑÑовеÑе Ñе пÑÐ¾Ð²ÐµÐ¶Ð´Ð°Ñ Ð¿Ñеди маÑÑÑаÑа; Ñе Ñа вклÑÑени, ако Ñа завÑÑÑени Ñлед назнаÑаванеÑо. ТÑй каÑо пÑогÑамиÑе за моÑÑове Ð¼Ð¾Ð³Ð°Ñ Ð´Ð° бÑÐ´Ð°Ñ Ð¿ÑоекÑиÑани по ÑазлиÑни наÑини, диÑекÑоÑÑÑ Ð½Ð° пÑогÑамаÑа Ñе подпомага ÑÑÑденÑиÑе в планиÑанеÑо и подбоÑа на кÑÑÑа.

Последна актуализация Декември 2019

За учебното заведение

With more than 80 graduate programs in high-paying, in-demand fields and scholarships, assistantships and fellowships available, we invite you to take a closer look at RIT. Don't be fooled by the word ... Научете повече

With more than 80 graduate programs in high-paying, in-demand fields and scholarships, assistantships and fellowships available, we invite you to take a closer look at RIT. Don't be fooled by the word "technology" in our name. At RIT, you will discover a university of artists and designers on the one hand, and scientists, engineers, and business leaders on the other – a collision of the right brain and the left brain. Свиване